Senaya
Home Puisi Puisi Bali Lukisan

Paribasa Bali

Pralambang Basa Bali


Paribasa,yen basa Indonesiane mearti Pribahasa.Paribasa taler kawastanin Pralambang. Pralambang kawitne saking bahasa Jawi Kuna.sane sampun kaketahang ring Bali. Pralambang maarti pangimbang utawi pangande (bahasa indonesia = perumpamaan).Pralambang punika ketah (lumbrah) anggena mabebaosan olih parajanane ring Bali.


Soroh Paribasa/pralambang luire:
I. Sesonggan (pepatah)
II. Sesawangan (perumpamaan)
III. Sesenggakan (ibarat)
IV. Bebladbadan (methapora)
V. Wewangsalan (tamsil)
VI. Cecangkitan (olok-olokan)
VII. Rawos ngempelin (lelucon)
VIII. Cecimpedan (teka-teki)

Lianan ring arep puniki wenten taler kasengguh: peparikan,Cloka,sesimbing,miwah sane siosan.

I. Sesonggan:
Linggane "songga" kadwi purwaang dados sesonggan.

Conto Sesonggan:
1. Awak buta mabet kedat
Tetuwekne: buka anake belog mapi-mapi ririh.
2. Bebek ajahin ngelangi
Tetuwekne: buka nuturin anake ane suba maraga ririh (pradnyan).
3. Sikep layah desek pitik
Tetuwekne : buka anake kacunduk ngajak dadoyane.
4. Gede ombak gede angine
Tetuwekne: gede pikolih gede masih panelahne.
5. Manise ngranayang manesin
Tetuwekne: munyin anake ane manis nyujur,pepesan nyengkalen.


II. Sesawangan:
Linggane : "sawang",ane maarti "mirib (Indonesia = mirip) , sawangang = iribang/miribang cara; masawang kuning= mirib cara kuning agigis. Polih pangiring "an".Kadwi purwayang dados: sesawangan,tegesne

Conto sesawangan:
1. Buka nyuh gadinge kembar
Tetuwekne: nyonyo nyangkih putih gading.
2. Kadi tunjung tan pawarih
Tetuwekne: layu dudus.
3. Jerijine luir bulun landak
Tetuwekne: jerijine ane rurus mangancan.
4. Kemikane luir madu juruh
Tetuwekne: kemikane manis nyujur.
5. Madiane kadi sulur gadung tempuh angin
Tetuwekne: lemuh magelohan.


III. Sesenggakan
Linggane "senggak" artine singguk wiadin sentil aji munyi. Senggak polih pangiring "an" dados "senggakan" kadwi purwayang dados "sesenggakan",artine: bebanyolan sane ngawinang ida dane ica/kedek. Sesenggakan wantah sasimbing imanusa sane "kaimbaang" ring saparipolah iburon. Sesenggakan puniki mesib sekadi sesonggan. Sakewanten binannyane: setata kadumunin antuk kruna "buka" lianan ring punika taler wenten sane kasengguh "sampiran".Sampiran punika wantah lengkara sane ring arep/maluan mawasta sampiran (giing). Lengkara sane pungkuran mawasta katerangan. Kalanturang antuk "suksman-nyane.

Conto sesenggakan:
1. Buka bikule pisuhin,sumingkin bejit.
Tetuwekne: buka anake cerik-cerik ane kual (nakal),yening ajahin wiadin glemekin ia sumingkin kual.
2. Buka bantene masorohan.
Tetuwekne: buka anake ngelah perusahaan,tuah ngutamaang panyamanane dogen.
3. buka bucicane ujanan,nguci.
Tetuwekne: buka anake ngomong tuara karoan tuktuk bongkolne.
4. Buka batun buluane,nglintik tuah abesik.
Tetuwekne: Kaimbangang marep teken anake ane tusing ngelah nyama wiadin timpal tuah ia padidiana.
5. Buka benange,kadung suba maceleban.
Tetuwekne: buka anake ane kadung nyemak gegaen,nyalah-nyalah yening ia megae tonden pragat.


IV. Bebladbadan
Linggane "babad" artine tutur jati sane sampun kamargiang/kamanggehang saking dumun (ilu). Polih seselan "el" dados "blabad" polih pangiring "an" dados "blabadan" Kadwi purwayang dados "bebladbadan". Bebladbadan puniki kawinangun antuk lengkara tigang palet. Palet lengkarane sane pinih ajeng mawasta "giing" (batang), palet lengkarane sane pungkuran mawasta sampiran,wantah arti sane sujati (arti yang sebenarnya) sane ngewangun purwakanti. Lengkara sane pinih ungkur/kaping tiga wantah tetuwek ipun.

Umpama:
1. Bantang (giing) : Masampat bale;
2. Arti sujatine : sesabet;
3. Tetuwek : artine sebet (sedih).


1. Batang (giing) : macarang uga;
2. Arti sujatine : sambilan;
3. Tetuwek : artine mesambilan.

Conto Bebladbadan:
1. Tumben tiyang makunyit di alas teken Ni Nyoman. Tetuwekne: Katemu.
2. I ketut maberuk tanah pesan apang lulus ujian. Tetuwekne: Sarat (meled).
3. Apang sida ja tiyang madon jaka ngajak ia iketut. Tetuwekne: makaronan.
4. Bikas beline setata masok gedean. Tetuwekne: ngodag-ngodag
5. Bebikasne setata maatin jaka. Tetuwekne: ngagu.


V. Wewangsalan
Yening ring Bahasa Indonesiane wewangsalan puniki mawasta "tamsil". Linggane "wangsal" suksmanne (artine) "pajalan". Polih pangiring "an" dados "wangsalan" kadwipurwayang dadosne "wewangsalan".Suksman ipun: paripolah wiadin kaadaan jatmane,marupa sasimbing sane kalangkung lalah pakeh. Wewangsalan puniki kawinangun olih kalih palet (paos) lengkara. Lengkara sana ring ajeng pinaka "giing" lengkara sane pungkuran pinaka suksman ipun (artine).

Conto wewangsalan:
1. Ada sente ada plindo artine: ada kene ada keto.
2. Eber-eber ilih-ilih,artine: beger baan nyilih.
3. Klungah di tembuku,artine: ane pongah doyan mupu.
4. Buah jaka buah beluluk, artine nyen masa ento nuduk.
5. Asep menyan maja gau, artine tendas lengar tekep kau.


Cecangkitan
Cecangkitan punika wantah lengkara sane maid arti. Cecangkitan lumrah kaucapang ritatkala magonjakan/maguyuan. Taler anggena melog-melog sawitra (timpal).

Conto cecangkitan:
1. Ibi kone ada bangke masiksikan, tegesne: mekejang anake ngelah siksikan.
2. Awakne mula kereng,yening kandik katos.tegesne: Kandike wireh malakar aji besi sinah katos.
3. Awak suba bajang enu masih menyonyo, tegesne Diapin suba bajang nyonyone tetep enu.


Raos Ngempelin
Raos ngempelin wantah kruna sane asiki sakewanten suksmane kakalih (bermakna ganda).Sane asiki maarti sujati,sane asiki ngintar (maid).Raos ngempelin pateh sareng cecangkitan, binannyane wantah akedik. Sakewanten suksmane pateh. Puniki kaanggen magegonjakan.

Conto Raos ngempelin:
1. Jerone saking punapi? tegesne: Saking punapi = saking dija. Saking punapi = saking lenggatan.
2. Raab umahne seng. Tegesne: Raab umahne seng=songgeng. Raab umahne seng= melakar aji seng (besi).
3. Ipidan dugase nukangin. Tegesne: nukangin = dadi tukang. Nukangin = nu kangin (bedangin).


Cecimpedan
Cecimpedan linggane "cimped" polih pangiring "an" dados cimpedan. Kadwipurwayang dados "cecimpedan". Cecimpedan puniki wantah kaanggen pangasah/pangulir budi.Kakawitin antuk pataken: Apake?

Conto Cecimpedan:
1. Apake anak cerik maid cacing? artinne: benang misi jaum.
2. Apake anak cerik matapel? artinne: cueng
3. Apake anak cerik bisa ngukir? artinne: tetani.
4. Apake cekuk kajengitin? artinne: caratan
5. Apake bale gede matampul abesik? artinne Pajeng
Warta Online

 • Bali Post
 • Denpost
 • Nusa Post
 • Kompas
 • Jawa Post
 • Suara Merdeka
 • Majalah Online

 • Majalah Gadis
 • Majalah Femina
 • Tabloid Nova
 • Tempo


 • Tentang saya


  Religi

  Pura Kahyangan Jagat dan Sad Kahyangan
  Sejarah Pura Besakih
  Pura Padharman
  Pura Dadya di Pura Besakih
  Mantra Pemangku
  Doa Sehari-hari
  Sikap Sembahyang
  Kodifikasi Weda
  Padewasan
  Rerainan Bali
  Sanggah Kamulan
  Dharmagita
  Atiwa-tiwa
  Watak Kelahiran
  Carcan Soca
  Materi Hindu SD
  Materi Kls.III
  Materi Kls.IV
  Materi Kls.V

  Bahasa Bali

  Aksara
  Kruna
  Lengkara
  Paribasa Bali
  Indik Pangater
  Indik Seselan
  Indik Pangiring
  Indik Anusuara
  Satua Bali
  Sang Muun Lan Sang Lanjana
  Siap Sangkur Maluh Emas
  Anting Gunung

  Sastra

  Kiat Menulis Cerpen
  Puisi Anak
  Contoh Pidato Perpisahan

  Kesehatan

  Jenis Narkoba
  Ciri Pecandu
  Cegah Narkoba
  .: P 3 K :.
  Berat dan Kalori
  Masa Subur
  Tanaman Obat
  Sakit Perut?

  Sains

  Penemu
  Kenapa Terjadi Petir?
  Tempat Terpanas Di Bumi
  70 Pertanyaan Seputar Tubuh Manusia
  Dunia Hewan
  Mamalia
  Burung
  Reptilia
  Amfibi
  Ikan
  Serangga
  Berkaki Delapan
  Hewan Bercangkang
  Moluska dan Cacing

  Umum

  Tahukah Kamu?
  Ibukota NegaraČ Asia
  Ibukota NegaraČ Afrika
  Ibukota NegaraČ Eropa
  Ibukota NegaraČ Amerika & Oceania
  Matauang NegaraČ di Dunia
  Tanggap G.Meletus
  Tanggap Gempa
  Tanggap Tsunami
  Tgl Peringatan
  Kodepost bali
  Permainan
  Arsip
  .:: Silabus ::. .:: RPP ::. .:: Format Admin Guru ::. sayadi Google+ Copyright © 2013 E.Senaya.